فهرست مقاله
سری اول
صفحه 2
همه مقالات

يک مرده ي بنام بهتر از صد زنده به ننگ. «ضرب المثل ايراني»

يک وجب کار به از يک جريب وعده ارزش دارد. «ضرب المثل يوناني»

يک هديه، هرگز کهنه نمي شود. «ضرب المثل افغاني»

يک هنرمند، در همه جا زندگي مي کند. «ضرب المثل يوناني»

يک متر زر، نمي تواند يک متر وقت را بخرد. «ضرب المثل چيني»

يک لقمه ي خوشمزه، فقط تا وقتي خوب است که در دهان باقي مي ماند. «ضرب المثل فرانسوي»

يک لئيم پولدار، فقيرتر از يک مرد فقير است. «ضرب المثل چيني»

يک کور هم حتي مي تواند روزي خود را بيابد. «ضرب المثل پاکستاني»

يک کلمه خوب، هميشه جايي در دل پيدا مي کند. «ضرب المثل استونيايي»

يک کتاب خوب، يک دوست خوب است. «ضرب المثل ايتاليايي»

يا سخن دانسته گوي اي مرد عاقل يا خموش. «ضرب المثل ايراني»

يک بار ديدن با چشم بهتر از صد بار شنيدن با گوش است. «ضرب المثل ژاپني»

يک خسيس پولدار فقيرتر از يک انسان ندار است. «ضرب المثل پاکستاني»

هيچ چيز، مثل انتقام ساده و هيچ چيز مثل بخشش بزرگوارانه نيست. «ضرب المثل انگليسي»

هيچ چيز، خطرناکتر از دوست نادان نيست. «ضرب المثل فرانسوي»

هيچ چيز نسيه، گران به نظر نمي رسد. «ضرب المثل اسلواکي»

هيچ انساني، به اندازه ي کسي که نمي خواهد ببيند نابينا نيست. «ضرب المثل انگليسي»

هنگامي که واگن هاي اقبال خوب راه مي افتد، حسد روي چرخهايش آويخته است. «ضرب المثل چيني»

هميشه معايب ديگران آموزگاران خوبي براي ما به شمار مي روند. «ضرب المثل آلماني»

همه از يک در وارد عرصه زندگي مي شوند، ولي از يک در خارج نمي شوند. «ضرب المثل آلماني»دسترسی سریع