يک مرده ي بنام بهتر از صد زنده به ننگ. «ضرب المثل ايراني»

يک وجب کار به از يک جريب وعده ارزش دارد. «ضرب المثل يوناني»

يک هديه، هرگز کهنه نمي شود. «ضرب المثل افغاني»

يک هنرمند، در همه جا زندگي مي کند. «ضرب المثل يوناني»

يک متر زر، نمي تواند يک متر وقت را بخرد. «ضرب المثل چيني»

يک لقمه ي خوشمزه، فقط تا وقتي خوب است که در دهان باقي مي ماند. «ضرب المثل فرانسوي»

يک لئيم پولدار، فقيرتر از يک مرد فقير است. «ضرب المثل چيني»

يک کور هم حتي مي تواند روزي خود را بيابد. «ضرب المثل پاکستاني»

يک کلمه خوب، هميشه جايي در دل پيدا مي کند. «ضرب المثل استونيايي»

يک کتاب خوب، يک دوست خوب است. «ضرب المثل ايتاليايي»

يا سخن دانسته گوي اي مرد عاقل يا خموش. «ضرب المثل ايراني»

يک بار ديدن با چشم بهتر از صد بار شنيدن با گوش است. «ضرب المثل ژاپني»

يک خسيس پولدار فقيرتر از يک انسان ندار است. «ضرب المثل پاکستاني»

هيچ چيز، مثل انتقام ساده و هيچ چيز مثل بخشش بزرگوارانه نيست. «ضرب المثل انگليسي»

هيچ چيز، خطرناکتر از دوست نادان نيست. «ضرب المثل فرانسوي»

هيچ چيز نسيه، گران به نظر نمي رسد. «ضرب المثل اسلواکي»

هيچ انساني، به اندازه ي کسي که نمي خواهد ببيند نابينا نيست. «ضرب المثل انگليسي»

هنگامي که واگن هاي اقبال خوب راه مي افتد، حسد روي چرخهايش آويخته است. «ضرب المثل چيني»

هميشه معايب ديگران آموزگاران خوبي براي ما به شمار مي روند. «ضرب المثل آلماني»

همه از يک در وارد عرصه زندگي مي شوند، ولي از يک در خارج نمي شوند. «ضرب المثل آلماني»


هرکس، آنچه را که دلش خواست بگويد، آنچه را که دلش نمي خواهد خواهد شنيد. «ضرب المثل ترکي»

هرکس، درجواني نشان مي دهد که در پيري چه خواهد شد. «ضرب المثل يوگسلاويايي»

هر کجا محبت است، در آنجا خدا هست. «ضرب المثل نگرويي»

هر آنچه مي داني نگو، هر آنچه مي تواني انجام بده. «ضرب المثل انگليسي»

هرکسي مرگ را در آغوش خود حمل مي کند. «ضرب المثل هلندي»

هرکس با غيظ و غضب برخيزد با زيان و خسران نشيند. «ضرب المثل ترکي»

هر چند گناه بزرگ باشد، بخشش از آن بزرگتر است. «ضرب المثل ايراني»

هر انسان جاه طلب، اسيري است و هر آزمند گدايي. «ضرب المثل عربي»

هر آدم رذلي دزد نيست ولي دزدي رذالت است. «ضرب المثل انگليسي»

هرگز درباره هيچ کس قضاوت نکنيد، مگر آنکه خود را بجاي او بگذاريد. «ضرب المثل يوناني»

وقتي که خشم سخن مي گويد، خردمندي صورتش را مي پوشاند. «ضرب المثل چيني»

وقت طلاست، اما اگر کسي قدر آن را بداند. «ضرب المثل کانادايي»

وقتي که عقل زياد شود، نطق و بيان کم مي گردد. «ضرب المثل عربي»

وقتي که شير مرده است، شغال دم او را مي کشد. «ضرب المثل اسپانيايي»

وقتي که دست و پا بسته مي شود، زبان تندتر مي دود. «ضرب المثل آلماني»

وقتي که چشمها نابينا باشد، عينک به درد نمي خورد. «ضرب المثل سوييسي»

وقتي که تلخي مصيبت تمام مي شود، شيريني خوشبختي فرا مي رسد. «ضرب المثل چيني»

وقتي که انجير در کيسه ات هست، همه مي خواهند دوستت شوند. «ضرب المثل آلبانيايي»

وقتي که انسان خودش خوب نباشد، ميل دارد از بديهاي ديگران سخن بگويد. «ضرب المثل يوگسلاويايي»

وقتي که کبوتر با زاغ پرواز مي کند، پرهايش همچنان سفيد مي ماند ولي دلش سياه مي گردد. «ضرب المثل آلماني»