• زندگی تو بازتاب اندیشه های توست ، هر آنچه را که ذهن تو باور کند به دست می آوری و آنچه را که محکوم کنی از دست می دهی
----------------------
 • خوشبختی بر 3 اصل استوار است : 1 - فراموش کردن گذشته 2 - غنیمت شمردن حال 3 - امیدوار بودن به آینده
----------------------
 • چنان باش که به هر کس بتوانی بگویی " مثل من باش "
----------------------
 • موفقیت افراد بیش از آن که به میزان هوش آن ها بستگی داشته باشد به میزان تفکر آن ها بستگی دارد.
----------------------
 • بزرگ بیندیشید تا بزرگ زندگی کنید. بزرگی زندگی در خوشحالی و کامیابی است. بزرگی در درآمد ، بزرگی در تعداد آشنایان و بزرگی در احترام
----------------------
 • در کلیه امور زندگی خویشتن، حسی از روشن بینی و تناسب را مد نظر داشته باشید.چیزهایی که با آن درگیر هستید، آنقدر مخاطره آمیز نیست که فکر می کنید.
----------------------
 • در مکالمه های درونی فقط از عبارات مثبت استفاده کنید. از لغاتی نظیر: "من میتوانم"، "من قادر هستم"، "چنین چیزی ممکن است"، و "از عهده انجام آن بر می آیم" استفاده کنید
----------------------
 • هنگام نشستن و یا راه رفتن کمر خود را راست نگه دارید، این امر توانایی های ذاتی و اعتماد به نفس شما را افزایش می دهد.
----------------------
 • موفقیت های واقعی و شایسته،نه حاصل پول و پارتی و اصل و نسب ما،که محصول انتخاب های درست و حساب شده ماست،باوری که باید به آن باور داشته باشیم
----------------------
 • دست ما نیست که در چه طبقه ای به دنیا می آییم، اما این دست ماست که خودمان را در کدام طبقه اجتماعی تثبیت کنیم
----------------------
 • دست ما نیست که معادلاتمان اشتباه از آب درآید و بازی را ببازیم، اما این دست ماست که اشتباهاتمان را بپذیریم و از تکرار آن جلو گیری کنیم
----------------------
 • دست ما نیست که کسی گل سرخ محبت در دستان مان را پس بزند، اما این دست ماست که بدانیم هیچ گاه از زیبایی این گل سرخ کاسته نمی شود و آن می تواند هدیه محبت آمیزی برای دوست قدر شناس تر دیگری باشد.
----------------------
 • انسان متمدن بهمان اندازه که فکرش باز شده است، باید قلبش نیز فراخ شود، تا بر خودخواهی خویش تعالی جسته و بر سعادت جهانی دست یابد
----------------------
 • کار عقل این نیست که ایجاد احساسات کند؛ ولی شاید اسباب جلوگیری از احساساتی را بیابد که مانع آسایش زندگی است: مثلا ممانعت از کینه و حسادت
----------------------
 • کسی که در درون آرامش ندارد در پی هیجانات قوی تر و منفی تر می رود نه عقل سالم

 

 

دسترسی سریع