• اطلاع رساني سريع به دانش آموزان و هنرجويان جهت تغييرات در زمان برگزاري کلاسها و امتحانات
 • تبليغ و اطلاع رساني دوره هاي جديد به دانش آموزان دوره هاي قبل و تبليغ منطقه اي
 • برگزاري مسابقات و آزمون از طريق پيامک
 • ارسال پيامکهاي آموزشي مانند لغات و ترجمه
 • ارسال اتوماتيک پيامهاي تبريک به مناسبت هاي مختلف نظير تاريخ تولد يا ازدواج
 • برگزاري نظرسنجي و ارزشيابي دوره ها و اساتيد
 • امکان ارتباط مستقيم با والدين دانش آموزان و ارائه نمرات و...به آنها
 • اعلام جلسات انجمن اوليا و مربيان
 • اطلاع رساني جهت تاريخ انتخاب واحد مربوط به رشته هاي مختلف
 • اطلاع رساني جهت تاريخ حذف و اضافه
 • اطلاع رساني جهت سمينار، دفاعيه و نمايشگاه ها
 • امکان سفارش غذا توسط پيامک براي سلف سرويس دانشگاه